Informace pro spotřebitele
při uzavření smlouvy o realitním zprostředkování

Vážení klienti,

vážíme si Vaší důvěry, se kterou jste se při umístění své nemovitosti na realitní trh obrátili právě na naši realitní kancelář Loyd - reality, spol. s r.o. Jako klientům uzavírajícím s naší realitní kanceláří smlouvu o realitním zprostředkování prodeje nemovitosti v postavení spotřebitele Vám přísluší zvláštní práva a povinnosti, o kterých bychom Vás tímto rádi podrobněji informovali, v zájmu co nejhladšího průběhu prodeje či pronájmu Vaší nemovitosti.

Smlouva o realitním zprostředkování

Ze smlouvy o realitním zprostředkování Vám plynou tři základní povinnosti. Jde o povinnost poskytovat nám veškerou součinnost potřebnou k tomu, abychom mohli Vaši nemovitost na realitním trhu řádně a obvyklým způsobem nabízet k prodeji, povinnost respektovat exkluzivitu naši realitní kanceláře po dobu trvání smlouvy (neobracet se na jiné realitní kanceláře a nesjednávat prodej samostatně bez našeho vědomí) a povinnost zaplatit naší kanceláři sjednanou provizi. Exkluzivita sama o sobě neznamená automatický vznik práva na zaplacení naší provize. Provizi platíte pouze v případě uzavření kupní smlouvy nebo v případě, že naše realitní kancelář vyhledá vážného zájemce o koupi, s nímž budete mít možnost kupní smlouvu uzavřít.

Smlouvu si prosím důkladně přečtěte. Je naší trvalou snahou, aby Vám veškeré informace, které jsou obsahem smlouvy o realitním zprostředkování, byly srozumitelně sděleny v dostatečném časovém předstihu před jejím uzavřením. Samozřejmě však máte vždy možnost se našich makléřů zeptat na cokoliv týkající se smlouvy, Vaše dotazy jistě rádi zodpovědí.

Ochrana soukromí

Snažíme se respektovat Vaše soukromí, k naší zprostředkovatelské činnosti ve vztahu k prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti však potřebujeme některé Vaše osobní údaje nebo údaje, které by mohly být považovány za soukromé.

Správcem osobních údajů je společnost Loyd - reality, spol. s r.o., IČ 49194208, se sídlem Jaltská 1107/14, 360 01 Karlovy Vary.

Zpracovávanými údaji jsou: jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa, případně dále telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiný obdobný kontaktní údaj a dále veškeré údaje o Vás nebo o nemovitosti, které nám v souvislosti s prodejem sdělíte.

Osobní údaje jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o realitním zprostředkování, plnění práv a povinností ze smlouvy, uplatňování nároků vzniklých ze smlouvy, správy smlouvy, jakož i ochrany našich práv a oprávněných zájmů plynoucích ze smlouvy o realitním zprostředkování.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje vztahující se k Vaší osobě získáváme vždy pouze od Vás. Údaje o nemovitosti, z nichž některé by mohly být považovány také za Váš osobní údaj, můžeme zpracovávat i z veřejně dostupných zdrojů (katastr nemovitostí apod.).

Vaše osobní údaje nebudou využívány za účelem zasílání obchodních sdělení nebo k marketingovým účelům. Veškerá data budou uchovávána v písemné nebo elektronické formě.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let po skončení smlouvy o realitním zprostředkování.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, tuto informaci Vám bez zbytečného odkladu předáme. 

Pokud byste se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili závadný stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Máte právo se svými oprávněnými žádostmi ohledně Vašich osobních údajů obracet na naši kancelář, a pokud Vaší žádosti nebude vyhověno, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uzavřením smlouvy o realitním zprostředkování nám udělujete souhlas s pořízením fotografií Vaší nemovitosti za účelem inzerce nemovitosti v inzertních médiích, včetně internetových stránek realitních portálů. Za účelem propagace činnosti naší realitní kanceláře mohou být tyto fotografie spolu s informacemi o dosažené kupní ceně nemovitosti a datu realizace prodeje zveřejněny na našich internetových stránkách.

Naše realitní kancelář je dle platných právních předpisů v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinna provést Vaši identifikaci a kontrolu. Pro tyto účely s Vaším souhlasem pořizujeme a archivujeme kopie Vašich platných průkazů totožnosti a provádíme šetření v rozsahu uloženém zákonem. Vaší povinností je poskytnout nám v tomto směru úplné a pravdivé informace.

Smlouva obsahuje závazek mlčenlivosti. Vaše osobní údaje tedy bez Vašeho souhlasu nepoužijeme jinak než pro dosažení účelu smlouvy o realitním zprostředkování, s výjimkami stanovenými zákonem (sdělení orgánům činným v trestním řízení, soudům, při uplatňování našich vlastních práv, při komunikaci s osobami, které jsou povinností mlčenlivosti vázány za zákona apod.) či smlouvou.

Dokumentace

Prodej a pronájem nemovitosti je zpravidla spojen s několika Vašimi informačními povinnostmi ve vztahu ke kupujícímu. Nesplnění těchto povinností Vám může přinést některé negativní právní důsledky, proto upozorňujeme na některé z nich.

Prodáváte-li nebo pronajímáte-li budovu, ve které se používá energie k úpravě vnitřního prostředí (typicky pro vytápění), případně bytovou či nebytovou jednotku v takové budově, je Vaší povinností povinnosti předložit a předat možnému kupujícímu nebo nájemci průkaz energetické náročnosti budovy. Již v inzertní fázi prodeje je tedy nutné zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při nabízení nemovitosti.

Prodáváte-li stavbu, je Vaší povinností odevzdat kupujícímu ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení stavby podle všech vydaných povolení.

Prodáváte-li bytovou nebo nebytovou jednotku, je Vaší povinností doložit kupujícímu potvrzením osoby odpovědné za správu domu (zpravidla společenství vlastníků pro daný dům), jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na kupujícího, popřípadě že takové dluhy nejsou. Pro tyto účely doporučujeme, abyste si včas u správce Vašeho bytového domu vyžádali tzv. potvrzení o bezdlužnosti bytu.

Možnost odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory do 14 dnů

Pokud uzavíráte smlouvu o realitním zprostředkování s naší realitní kanceláří mimo obchodní prostory (mimo naše kamenné pobočky, tedy např. v místě Vaší nemovitosti), máte právo od smlouvy o zprostředkování odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření, a to i bez udání důvodu. Pro dodržení lhůty postačí odeslat odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

Odstoupení od smlouvy v těchto případech může být provedeno ve formě dopisu doručeného na adresu: Loyd - reality, spol. s r.o., Jaltská 1107/14, 360 01 Karlovy Vary, nebo ve formě e-mailu doručeného na e-mailovou adresu: jiri.broz@loyd.cz.

Pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů lze použít následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:
Loyd - reality, spol. s r.o.

Jaltská 1107/14
360 01 Karlovy Vary
jiri.broz@loyd.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o realitním zprostředkování.

- Datum uzavření smlouvy o realitním zprostředkování:

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Pokud ve smlouvě o realitním zprostředkování výslovně požádáte o zahájení plnění smlouvy z naší strany před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, pak v případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu zaplatíte částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy nám odstoupení bylo doručeno (převzetí zprostředkování, prohlídka nemovitosti, zadání inzerce apod.); výše této částky je určena ve smlouvě o realitním zprostředkování.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku jakéhokoliv sporu souvisejícího s uzavřením smlouvy o realitním zprostředkování s naší realitní kanceláří nejprve kontaktujte realitního makléře, který má prodej Vaší nemovitosti na starosti. Pokud se spor tímto způsobem nepodaří vyřešit přímo, máte právo domáhat se mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u pověřeného subjektu.

Subjektem mimosoudního řešení sporů souvisejících se smlouvami o realitním zprostředkování, dle kterých naše realitní kancelář poskytuje služby, je Česká obchodní inspekce.

Návrh se zpravidla podává na formuláři dostupném na kontaktních místech České obchodní inspekce nebo na internetových stránkách www.coi.cz.
Návrh se podává na adresu: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím internetového formuláře ČOI na internetových stránkách https://adr.coi.cz/cs, nebo prostřednictvím internetového formuláře Evropské komise pro řešení sporů on-line na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se řídí Pravidly pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) vydanými Českou obchodní inspekcí, která jsou dostupná na internetových stránkách www.coi.cz.